744-3.10-08/21 - Pitanja i odgovori br. 1

744-3.10-08/21 - Pitanja i odgovori br. 1
Published on:

PITANJA I ODGOVORI br. 1

Tender br. 744-3.10-08/21

07.09.2021.

 

Pitanje 1.

Na osnovu zahtjeva u Aneksu 1 – Uz ponudu je potrebno dostaviti Rješenje o razvrstavanju pravnog subjekta ( Dokaz da je ponuđač registrovan za djelatnost trgovine informacijsko-komunikacijskom opremom )

Ovo Rješenje je dokument koji izdaje Federalno zavod za statistiku – Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti. Na navedenom dokument Zavod navodi GLAVNU djelatnost pravnog lica tj. ako pravno lice obavlja više djelatnosti, razvrstavanje se vrši prema djelatnosti koju pravno lice pretežno obavlja. Skrećem Vam pažnju na činjenicu da pravno lice može biti registrovano za djelatnost trgovine informacijsko-komunikacijskom opremom, ali da ta djelatnost ne mora biti ili nije GLAVNA djelatnost pravnog lica odnosno na Rješenju Zavoda nije navedena djelatnost trgovine informacijsko-komunikacijskom opremom. Prema trenutnom zahtjevu iz Aneksa 1, formalno-pravno ne zadovoljavamo traženi uslov iako smo registrovani za djelatnost „Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom

( šifra djelatnosti 46.51 )“ – što je navedeno u Aktuelnom izvodu iz sudskog registra.

Zamolio bih da potvrdite da će ponuda ponuđača koji je registrovan za djelatnost „Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom ( šifra djelatnosti 46.51 )“ biti prihvatljiva.

 

Odgovor 1.

Da. Ponuda ponuđača koji je registrovan za djelatnost „Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom ( šifra djelatnosti 46.51 )“ bit će prihvatljiva.

Pitanje 2.

Na osnovu zahtjeva u Aneksu 1 – Predviđa se da najuspješniji ponuđač izvrši isporuku računara i računarske opreme najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

Uzimajući u obzir trenutačnu situaciju sa rokovima isporuka za IT opremu kao posljedicu globalne pandemije COVID-19 ( trenutačni rokovi isporuke se kreću od minimalno 60 dana pa i do 240 dana za sve proizvođače računara i računarske opreme ), molimo da se traženi rok za isporuku poveća na minimalno 90 dana jer nijedan distributer u BiH nema na lageru 60 kom IDENTIČNIH računara tj. 60 kom ISTOG MODELA računara, a da računari zadovoljavaju tražene tehničke karakteristike. Ista situacija sve odnosi i za monitore i za multifunkcijske uređaje.

Odgovor 2.

Odgovor na ovaj zahtjev je negativan.

Pitanje 3.

Da li će biti prihvaljiva ponuda sa npr. tri različite vrste računara / monitora / multifunkcijskih uređaja, a da svaki od ponuđenih modela zadovoljava tražene tehničke karakteristike?

 Npr.      10x računar model 1 + 30x računar model 2 + 20x računar model 3 = total 60 kom

            10x monitor model 1 + 30x monitor model 2 +20x monitor model 3 = total 60 kom

            20x multifunkcijski uređaj model 1 + 30x multifunkcijski uređaj model 2 = total 50 kom

Odgovor 3.

Da, uz napomenu da svaki od ponuđenih modela mora zadovoljavati tražene tehničke karakteristike i moraju se ponuditi po jedinstvenoj jediničnoj cijeni, kako se zahtijeva u formi predračuna. U slučaju jednakog broja tehničkih bodova kod više ponuđača, prednost će imati ponuđači koji nude sve jednake modele.

Pitanje 4.

Da li će biti prihvatljiva ponuda ukoliko ponuđač ponudi opremu više proizvođača, sve kao jednu opciju?

 Npr.   10x računar Proizvođač X + 30x računar Proizvođač Y + 20x računar Proizvođač Z = total 60 kom

          10x monitor Proizvođač X + 30x monitor Proizvođač Y +20x monitor Proizvođač Z = total 60 kom

          20x multifunkcijski uređaj Proizvođač X + 30x multifunkcijski uređaj Proizvođač Y = total 50 kom

Odgovor 4.

Da, uz napomenu da se svaki od ponuđenih modela/Proizvođača mora ponuditi po jedinstvenoj jediničnoj cijeni, kako se zahtijeva u formi predračuna. Pojedini proizvođači nemaju prednost kod tehničkog bodovanja.

Pitanje 5.

U tehničkoj specifikaciji za multifunkcijski uređaj nije navedena zahtijevana brzina printanja / skeniranja / kopiranja – da li će biti prihvatljiva ponuda sa bilo kojom brzinom printanja / skeniranja / kopiranja?

 Odgovor 5.

Da, uz napomenu da bolje karakteristike imaju prednost kod tehničkog bodovanja.

Pitanje 6.

U tehničkoj specifikaciji za računare je navedeno „desktop računar: brendiran“ – na koji način se utvrđuje da li je računar „brendiran“ ili ne? Da li se misli na računare svjetski priznatih marki poput HP, Lenovo, Dell?

Odgovor 6.

Da, uz napomenu da pojedini brendovi nemaju prednost kod tehničkog bodovanja.