PITANJA I ODGOVORI br. 1

PITANJA I ODGOVORI br. 1
Published on:

Referenca objave: 744-3.13-22/22

Nabavka i isporuka opreme za dvadeset tri (23) stana/stambene jedinice u dvanaest (12) općina/opština/gradova u BiH

P1:

Garancija od banke, ovaj primjerak treba li ovjeriti banka sada prilikom predajte TD ili je to nakon odabira ponuđača?

O1:

Kao što je navedeno u tački 12. Obavještenja o nabavci, kao i Članu 12. primjera ugovora (posebni uvjeti) dostavljenog u okviru tenderske dokumentacije, "U cilju osiguranja ispravnog i efikasnog izvršenja ugovora, u skladu sa Ugovorom uspješan ponuđač je dužan, u roku od 10 dana nakon primitka Ugovora, odnosno primitka Ugovora od ugovornog organa, ugovornom organu dostaviti garanciju za izvršenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti Ugovora."

P2:

Molim vas da mi objasnite "spisak referenci dokaz o istim" da li mi od našeg poslovnog partnera potvrdu o uspješnoj realizaciji trebamo dostaviti na ovom vašem primjeru, tj. da pošaljemo našem kupcu da ovjeri, ili da nam oni dostave potvrdu na svom memorandumu kao što je uobičajno?

O2:

Obrazac "Lista referenci" popunjava i ovjerava svojim potpisom i pečatom ponuđač. Uz popunjen obrazac prilažu se relevantni dokazi koji potvrđuju navedeno na obrascu.