74746-4.7.1-3/24 - OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Nabavka i isporuka tablet uređaja

74746-4.7.1-3/24 - OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Nabavka i isporuka tablet uređaja
Published on:

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka i isporuka tablet uređaja


1. Referenca objave
746-4.7.1-3/24


2. Procedure
Lokalna javna


3. Naziv projekta
Podrška sistemu prihvata i integracije državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po
osnovu sporazuma o readmisiji - FAZA II


4. lzvor sredstava
Projekat se finansira iz sredstava BAMF - Savezni ured za migracije i izbjeglice
Republike Njemačke.


5. Ugovorni organ
Hilfswerk International, Representation Office Sarajevo
Mis Irbina 10, 71000 Sarajevo, BiH


OPIS UGOVORA

6. Opis nabavke
Hilfswerk International, nevladina humanitarna organizacija, implementira Projekat pod nazivom “Podrška sistemu prihvata i integracije državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - FAZA II". Jedna od komponenti projekta je nabavka i doniranje tablet uređaja u cilju uspostave sistema readmisije u BiH. Hilfswerk International je Ugovorni organ u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u ulozi implementing partnera na projektu. Svrha nabavke je nabavka i isporuka 300 tablet uređaja prema traženoj minimalnoj tehničkoj specifikaciji.


7. Broj i naziv lotova
Ugovor nije podijeljen na lotove.
Projekat
“Podrška sistemu prihvata i integracije državljana Bosne i
Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisijiFAZA II"


USLOVI UČEŠĆA U NABAVCI


8. Podobni ponuđači
Ponudu mogu dostaviti firme koje su registrovane za djelatnost trgovine informacijskokomunikacijskom opremom.


9. Osnov za isključenje iz nabavke
Firme ili ovlaštena lica koja se nalaze u slijedećim situacijama ne mogu učestvovati na
tenderu:
1. proglašen bankrot ili je u procesu likvidacije;
2. osuda za krivično djelo koje se odnosi na profesionalno ponašanje;
3. proglašena krivom za teške profesionalne prekršaje dokazane na bilo koji način koji
HWI može potvrditi;
4. kršenje obaveza koje se odnose na uplatu doprinosa za socijalno osiguranje ili
plaćanje poreza u skladu sa zakonskim odredbama države BiH;
5. proglašena krivom za prevaru, korupciju, umiješanost u zločinačku organizaciju ili bilo
koju drugu nezakonitu aktivnost štetnu za institucionalnog donatora i / ili finansijske
interese HWI;
6. proglašena krivom za ozbiljno kršenje ugovora zbog neispunjavanja svojih ugovornih
obaveza, nakon drugog postupka nabavke ili postupka dodjele bespovratnih
sredstava koji finansira institucionalni donator.
10. Broj ponuda
Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuđač koji dostavi više od jedne
ponude biće diskvalifikovan.
11. Garancija na ponudu
Ne zahtijeva se.
12. Garancija za dobro izvršenje ugovora


Od uspješnog ponuđača će se tražiti da prilikom potpisivanja ugovora dostavi garanciju
za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10 % iznosa ugovora. Ova garancija mora biti
dostavljena zajedno sa vraćanjem potpisanog ugovora najkasnije 7 dana nakon što
ponuđač primi ugovor koji je potpisao ugovorni organ. Ako odabrani ponuđač ne dostavi
takvu garanciju u tom roku, ugovor će biti poništen, a novi ugovor može biti sastavljen i
dostavljen ponuđaču koji je dostavio sljedeću najpovoljniju usklađenu ponudu.


13. Informativni sastanak
Informativni sastanak nije planiran.


14. Validnost ponuda
Ponude moraju ostati validne 90 dana nakon isteka roka za podnošenje ponuda. U
izuzetnim okolnostima, ugovorni organ može, prije isteka roka validnosti, zatražiti od
ponuđača da produže validnost ponuda za određeni period.


KRITERIJ ZA ODABIR USPJEŠNOG PONUĐAČA

15. Kriterij za kvalifikaciju
Ponuđač mora biti usaglašen sa sljedećim kriterijem za odabir:- Ponuđač mora biti firma, registrovana za djelatnost trgovine informacijskokomunikacijskom opremom;
- Ponuđač mora imati minimalno jedno iskustvo na poslovima slične veličine ili obima u
protekle tri godine. Potreban dokaz o relavantnom iskustvu o obavljanju poslova
slične prirode, uključujući obim i vrijeme relavantnih ugovora, kao i trenutno
ugovorene poslove. Priložiti reference za period 2021. - 2023. godina;
- Ponuđač ne smije biti u situaciji zbog koje bi bio isključen iz učešća na tenderu;
- Ponuđač mora imati otvoren i solventan račun kod poslovne banke u BiH.


16. Kriterij za dodjelu ugovora
Naručilac će dodijeliti ugovor za nabavku i isporuku računara i računarske opreme
tehnički usklađenom/kvalificiranom ponuđaču koji je ponudio najveću vrijednost za
uloženi novac.


DOSTAVA PONUDE


17. Kako preuzeti tendersku dokumentaciju?


Set tenderske dokumentacije je dostupan kod:


Hilfswerk International
Mis Irbina 10, Sarajevo
u periodu od 10:00 do 16:00 sati od ponedjeljka do četvrtka.
Ponude se moraju dostaviti koristeći standardne obrasce za ponudu koji se nalaze u
tenderskoj dokumentaciji, čijeg se formata i uputstava morate striktno pridržavati.
Ponuđači sa pitanjima u vezi sa ovim tenderom trebaju ih poslati u pisanoj formi,
navodeći referencu objavljivanja prikazanu u tački 1. i naslov ugovora, na:
Hilfswerk International
Mis Irbina 10, Sarajevo
Kontakt osoba: Muris Kodžaga
Fax: +387 (0)33 611-563
E-mail: murisk@hwi.ba
najmanje 7 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda iz tačke 18. Ugovorni organ
mora odgovoriti na sva pitanja ponuđača najmanje 5 dana prije isteka roka za
podnošenje ponuda. Eventualna pojašnjenja, manje izmjene u tenderskoj dokumentaciji
ili pitanja i odgovori bit će objavljeni najkasnije 5 dana prije roka za podnošenje na web
stranici HWI www.hwi.ba.


18. Krajnji rok za dostavu ponude
Krajnji rok za dostavu ponude je 22.01.2024. godine do 13:00 sati na protokol
Naručioca na naznačenoj adresi.
Bilo koja ponuda koju ugovorni organ primi nakon ovog roka neće se razmatrati.
Napominjemo da je radno vrijeme ugovornog organa od ponedjeljka do četvrtka između
09:00h - 17:00h, i petkom između 09:00h - 14:00h.

19. Otvaranje ponuda
22.01.2024. godine u 13:15 sati u prostorijama Hilfswerk International, Sarajevo, Mis
Irbina br. 10.

20. Jezik procedure
Sva pisana komunikacija i dokumentacija koji se tiču ponude treba biti na jezicima
naroda BiH