744-3.13-22/22 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

744-3.13-22/22 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Published on:

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Nabavka i isporuka opreme za dvadeset tri (23) stana/stambene jedinice u dvanaest (12) općina/opština/gradova u BiH

 1. Referenca objave

744-3.13-22/22

 1. Procedure

Lokalna javna

 1. Naziv projekta

Podrška sistemu prihvata i integracije državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji

 1. lzvor sredstava

Projekat se finansira iz sredstava BAMF - Savezni ured za migracije i izbjeglice Republike Njemačke.

 1. Contracting Authority

Hilfswerk International, Representation Office Sarajevo

Mis Irbina 10, 71000 Sarajevo, BiH

OPIS UGOVORA

 1. Opis nabavke

Hilfswerk International, nevladina humanitarna organizacija, implementira Projekat pod nazivom “Podrška sistemu prihvata i integracije državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji". Jedna od komponenti projekta je nabavka i doniranje opreme za opremanje stambenih jedinica. Hilfswerk International je Ugovorni organ u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u ulozi implementing partnera na projektu.

Predmet ponude obuhvata:

Nabavka, transport, istovar, isporuka, montaža i stavljanje u funkciju opreme (kućanskih aparata, namještaja i ostale opreme za domaćinstvo) za dvadeset tri (23) stana/stambene jedinice u Općini Maglaj (1 s.j)., Gradu Zenica (3 s.j)., Općini Odžak (2 s.j.), Općini Kalesija (2 s.j.), Općini Sanski Most (2 s.j.), Općini Drvar (2 s.j.), Gradu Trebinje (2 s.j.), Opštini Trnovo (2 s.j.), Opštini Teslić (1 s.j.), Gradu Derventa (2 s.j.), Gradu Banja Luka (2 s.j.) i Gradu Prijedor (2 s.j.)

 1. Broj i naziv lotova

LOT1 - nabavka, transport, istovar, isporuka i stavljanje u funkciju kućanskih aparata (električni šporeti, frižideri i veš mašine),

LOT2 - nabavka, transport, istovar, isporuka i montaža namještaja (kreveti, kauči, ormari, stolovi, stolice, kuhinjski elementi),

LOT3 - nabavka, transport, istovar i isporuka ostale opreme za domaćinstvo (posteljina, posuđe i ostala sitna oprema),

u svemu prema traženoj minimalnoj tehničkoj specifikaciji.

 

USLOVI UČEŠĆA U NABAVCI

 1. Podobni ponuđači

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti.

 1. Osnov za isključenje iz nabavke

Firme ili ovlaštena lica koja se nalaze u slijedećim situacijama ne mogu učestvovati na tenderu:

 1. proglašen bankrot ili je u procesu likvidacije;
 2. osuda za krivično djelo koje se odnosi na profesionalno ponašanje;
 3. proglašena krivom za teške profesionalne prekršaje dokazane na bilo koji način koji HWI može potvrditi;
 4. kršenje obaveza koje se odnose na uplatu doprinosa za socijalno osiguranje ili plaćanje poreza u skladu sa zakonskim odredbama države BiH;
 5. proglašena krivom za prevaru, korupciju, umiješanost u zločinačku organizaciju ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost štetnu za institucionalnog donatora i / ili finansijske interese HWI;
 6. proglašena krivom za ozbiljno kršenje ugovora zbog neispunjavanja svojih ugovornih obaveza, nakon drugog postupka nabavke ili postupka dodjele bespovratnih sredstava koji finansira institucionalni donator.

 

 1. Broj ponuda

Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan Lot, dva Lota ili sve Lotove. Ponuđač nije u obavezi dostaviti ponudu zaviše Lotova.

Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu za jedan Lot. Ponuđač koji dostavi više od jedne ponude za jedan lot bit će diskvalifikovan.

 1. Garancija na ponudu

Ne zahtijeva se.

 1. Garancija za dobro izvršenje ugovora

Od uspješnog ponuđača će se tražiti da prilikom potpisivanja ugovora dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10 % iznosa ugovora. Ova garancija mora biti dostavljena zajedno sa vraćanjem potpisanog ugovora najkasnije 10 dana nakon što ponuđač primi ugovor koji je potpisao ugovorni organ. Ako odabrani ponuđač ne dostavi takvu garanciju u tom roku, ugovor će biti poništen, a novi ugovor može biti sastavljen i dostavljen ponuđaču koji je dostavio sljedeću najpovoljniju usklađenu ponudu.

 1. Informativni sastanak

Informativni sastanak nije planiran.

 1. Validnost ponuda

Ponude moraju ostati validne 90 dana nakon isteka roka za podnošenje ponuda. U izuzetnim okolnostima, ugovorni organ može, prije isteka roka validnosti, zatražiti od ponuđača da produže validnost ponuda za određeni period.

 

KRITERIJ ZA ODABIR USPJEŠNOG PONUĐAČA

 1. Kriterij za kvalifikaciju

Ponuđač mora biti usaglašen sa sljedećim kriterijem za odabir:

-    Ponuđač mora biti firma, registrovana u BiH u skladu sa pozitivnim propisima, i ovlaštena za obavljanje djelatnosti relevantne za predmetnu nabavku.

-    Ponuđač mora imati minimalno jedno iskustvo na poslovima slične veličine ili obima u protekle tri godine. Potreban dokaz o relavantnom iskustvu o obavljanju poslova slične prirode, uključujući obim i vrijeme relavantnih ugovora, kao i trenutno ugovorene poslove. Priložiti reference za period 2019. - 2022. godina;

-    Ponuđač ne smije biti u situaciji zbog koje bi bio isključen iz učešća na tenderu;

-    Ponuđač mora imati otvoren i solventan račun kod poslovne banke u BiH.

 1. Kriterij za dodjelu ugovora

Naručilac će dodijeliti ugovor za nabavku i isporuku opreme tehnički usklađenom/kvalificiranom ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu.

Jedan ponuđač može dobiti jedan ili više LOT-ova ili sva tri (3) LOT-a.

 

DOSTAVA PONUDE

 1. Kako preuzeti tendersku dokumentaciju?

Tenderska dokumentacija se preuzima putem e-maila, isključivo na zahtjev podnesen na e-mail adresu murisk@hwi.ba

Ponude se moraju dostaviti koristeći standardne obrasce za ponudu koji se nalaze u tenderskoj dokumentaciji, čijeg se formata i uputstava morate striktno pridržavati.

Ponuđači sa pitanjima u vezi sa ovim tenderom trebaju ih poslati u pisanoj formi, navodeći referencu objavljivanja prikazanu u tački 1. i naslov ugovora, na:

Hilfswerk International

Mis Irbina 10, Sarajevo

Kontakt osoba: Muris Kodžaga

Fax: +387 (0)33 611-563

E-mail: murisk@hwi.ba

najmanje 7 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda iz tačke 18. Ugovorni organ mora odgovoriti na sva pitanja ponuđača najmanje 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda. Kopije odgovora (uključujući i objašenjenje, ali bez identificiranja izvora upita) biće dostavljene svim potencijalnim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju.

 1. Krajnji rok za dostavu ponude

Krajnji rok za dostavu ponude je 19.09.2022. godine do 12:00 sati na protokol Naručioca na naznačenoj adresi.

Bilo koja ponuda koju ugovorni organ primi nakon ovog roka neće se razmatrati.

Napominjemo da je radno vrijeme ugovornog organa od ponedjeljka do četvrtka između 09:00h - 17:00h, i petkom između 09:00h - 14:00h.

 1. Otvaranje ponuda

19.09.2022. godine u 12:15 sati u prostorijama Hilfswerk International, Sarajevo, Mis Irbina br. 10.

 1. Jezik procedure

Sva pisana komunikacija i dokumentacija koji se tiču ponude treba biti na jezicima naroda BiH.