744-3.10-08/21 - OBAVJEŠTENJE O NABAVCI: Nabavka i isporuka računara i računarske opreme

744-3.10-08/21 - OBAVJEŠTENJE O NABAVCI: Nabavka i isporuka računara i računarske opreme
Published on:

Nabavka i isporuka računara i računarske opreme

Projekat

“Podrška sistemu prihvata i integracije državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji"

 1. Referenca objave

744-3.10-08/21

 1. Procedure

Lokalna javna

 1. Naziv projekta

Podrška sistemu prihvata i integracije državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji

 1. lzvor sredstava

Projekat se finansira iz sredstava BAMF - Savezni ured za migracije i izbjeglice Republike Njemačke.

 1.  Contracting Authority

Hilfswerk International, Representation Office Sarajevo

 Mis Irbina 10, 71000 Sarajevo, BiH

OPIS UGOVORA

 1. Opis nabavke

Hilfswerk International, nevladina humanitarna organizacija, implementira Projekat pod nazivom “Podrška sistemu prihvata i integracije državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji". Jedna od komponenti projekta je nabavka i doniranje računara u 20 općina, 20 centara za socijalni rad i 20 najugroženijih lokalnih zajednica u cilju uspostave sistema readmisije u BiH. Hilfswerk International je Ugovorni organ u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u ulozi implementing partnera na projektu.

Svrha nabavke je nabavka i isporuka 60 setova desktop računara i monitora, i 50 multifunkcionalnih printera u svemu prema traženoj minimalnoj tehničkoj specifikaciji.

 1. Broj i naziv lotova

Ugovor nije podijeljen na lotove.

USLOVI UČEŠĆA U NABAVCI

 1. Podobni ponuđači

Ponudu mogu dostaviti firme koje su registrovane za djelatnost trgovine informacijsko-komunikacijskom opremom.

 1. Osnov za isključenje iz nabavke

Firme ili ovlaštena lica koja se nalaze u slijedećim situacijama ne mogu učestvovati na tenderu:

  1. proglašen bankrot ili je u procesu likvidacije;
  2. osuda za krivično djelo koje se odnosi na profesionalno ponašanje;
  3. proglašena krivom za teške profesionalne prekršaje dokazane na bilo koji način koji

HWI može potvrditi:

  1. kršenje obaveza koje se odnose na uplatu doprinosa za socijalno osiguranje ili plaćanje poreza u skladu sa zakonskim odredbama države BiH;
  2. proglašena krivom za prevaru, korupciju, umiješanost u zločinačku organizaciju ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost štetnu za institucionalnog donatora i / ili finansijske interese HWI;
  3. proglašena krivom za ozbiljno kršenje ugovora zbog neispunjavanja svojih ugovornih obaveza, nakon drugog postupka nabavke ili postupka dodjele bespovratnih sredstava koji finansira institucionalni donator.
 1. Broj ponuda

Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

Ponuđač u okviru svoje ponude može ponuditi različite opcije, i to maksimalno tri opcije. Svaka opcija će se razmatrati kao zasebna finansijska ponuda. Opcije se nude isključivo na obrascima preuzetim u okviru tenderske dokumentacije.

Ponuđači nisu u obavezi ponuditi više od jedne opcije.

 1. Garancija na ponudu

Ne zahtijeva se.

 1. Garancija za dobro izvršenje ugovora

Od uspješnog ponuđača će se tražiti da prilikom potpisivanja ugovora dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10 % iznosa ugovora. Ova garancija mora biti dostavljena zajedno sa vraćanjem potpisanog ugovora najkasnije 7 dana nakon što ponuđač primi ugovor koji je potpisao ugovorni organ. Ako odabrani ponuđač ne dostavi takvu garanciju u tom roku, ugovor će biti poništen, a novi ugovor može biti sastavljen i dostavljen ponuđaču koji je dostavio sljedeću najpovoljniju usklađenu ponudu.

 1. Informativni sastanak

Informativni sastanak nije planiran.

 1. Validnost ponuda

Ponude moraju ostati validne 90 dana nakon isteka roka za podnošenje ponuda. U izuzetnim okolnostima, ugovorni organ može, prije isteka roka validnosti, zatražiti od ponuđača da produže validnost ponuda za određeni period.

KRITERIJ ZA ODABIR USPJEŠNOG PONUĐAČA

 1. Kriterij za kvalifikaciju

Ponuđač mora biti usaglašen sa sljedećim kriterijem za odabir:

  • Ponuđač mora biti firma, registrovana za djelatnost trgovine informacijsko-komunikacijskom opremom.
  • Ponuđač mora imati minimalno jedno iskustvo na poslovima slične veličine ili obima u protekle tri godine. Potreban dokaz o relavantnom iskustvu o obavljanju poslova slične prirode, uključujući obim i vrijeme relavantnih ugovora, kao i trenutno ugovorene poslove. Priložiti reference za period 2018. - 2021. godina.
  • Ponuđač ne smije biti u situaciji zbog koje bi bio isključen iz učešća na tenderu; Ponuđač mora imati otvoren i solventan račun kod poslovne banke u BiH.
 1. Kriterij za dodjelu ugovora

Naručilac će dodijeliti ugovor za nabavku i isporuku računara i računarske opreme tehnički usklađenom/kvalificiranom ponuđaču koji je ponudio najveću vrijednost za uloženi novac.

DOSTAVA PONUDE

 1. Kako preuzeti tendersku dokumentaciju?

Set tenderske dokumentacije je dostupan kod:

Hilfswerk International Mis Irbina 10, Sarajevo u periodu od 10:00 do 16:00 sati od ponedjeljka do četvrtka.

Ponude se moraju dostaviti koristeći standardne obrasce za ponudu koji se nalaze u tenderskoj dokumentaciji, čijeg se formata i uputstava morate striktno pridržavati.

Ponuđači sa pitanjima u vezi sa ovim tenderom trebaju ih poslati u pisanoj formi, navodeći referencu objavljivanja prikazanu u tački 1. i naslov ugovora, na:

Hilfswerk International

Mis Irbina 10, Sarajevo

Kontakt osoba: Muris Kodžaga

Fax: +387 (0)33 611-563

E-mail: murisk@hwi.ba

najmanje 7 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda iz tačke 18. Ugovorni organ mora odgovoriti na sva pitanja ponuđača najmanje 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda. Eventualna pojašnjenja, manje izmjene u tenderskoj dokumentaciji ili pitanja i odgovori bit će objavljeni najkasnije 5 dana prije roka za podnošenje na web stranici HWI www.hwi.ba.

 1. Krajnji rok za dostavu ponude

Krajnji rok za dostavu ponude je 15.09.2021. godine do 13:00 sati na protokol Naručioca na naznačenoj adresi.

Bilo koja ponuda koju ugovorni organ primi nakon ovog roka neće se razmatrati.

Napominjemo da je radno vrijeme ugovornog organa od ponedjeljka do četvrtka između 09:00h - 17:00h, i petkom između 09:00h - 14:00h.

 1. Otvaranje ponuda

15.09.2021. godine u 13:15 sati u prostorijama Hilfswerk International, Sarajevo, Mis Irbina 10.

 1. Jezik procedure

Sva pisana komunikacija i dokumentacija koji se tiču ponude treba biti na jezicima naroda BiH.